QUALITY STABILITY SAFETY
biuro@tbaconsulting.pl (0 22) 416 17 96
QUALITY STABILITY SAFETY


Privacy & Cookies Policy


Regulamin

 1. Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej.

1.1 Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze strony internetowej www.tbaconsulting.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

1.2 Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej witryny www.tbaconsulting.pl.

1.3 Właściciel strony zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości strony i modyfikowania jej, bez uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Jakiekolwiek zmiany w regulaminie wchodzą w życie wraz z umieszczeniem ich na tej stronie.

 1. Definicje

2.1 Właścicielem strony, którym jest firma HR Development Sp. z o.o., ul. Filtrowa 65 lok. 50, 02-055 Warszawa, REGON: 160402651, NIP: 991 04 86 582.

2.2 TBA Consulting – internetowy serwis dostępny pod adresem www.tbaconsulting.pl

2.3 Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2.4 Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez www.tbaconsulting.pl na rzecz Użytkowników.

2.5 Serwis – serwis internetowy należący do HR Development Sp. z o.o., umieszczony pod adresem www.tbaconsulting.plw ramach którego TBA Consulting świadczy usługi.

2.6 Administratorzy – należy przez to rozumieć osoby, odpowiedzialne za prowadzenie www.tbaconsulting.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

2.7 Regulamin – niniejszy regulamin

 1. Prawa Własność Intelektualnej

3.1 Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w www.tbaconsulting.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w www.tbaconsulting.pl kampanii promocyjnych.

3.2 Zabronione jest rozpowszechnianie, kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie komercyjne materiałów oraz wspomaganie lub umożliwianie osobom trzecim na łamanie powyższych zakazów.

4.Odpowiedzialność

4.1 TBA Consulting nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w www.tbaconsulting.pl.

4.2 Użytkownik korzystający z serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami www.tbaconsulting.pl, w szczególności naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

4.3 TBA Consulting wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z www.tbaconsulting.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem www.tbaconsulting.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4.4 TBA Consulting nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania www.tbaconsulting.pl w całości albo w części.

4.5 TBA Consulting  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu www.tbaconsulting.pl.

 1. Korzystanie z usług www.tbaconsulting.pl

5.1 Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie www.tbaconsulting.pl. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

5.2 Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
1. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie www.tbaconsulting.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
2. Przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
3. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

5.3 Zabrania się umieszczania w www.tbaconsulting.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
1. Oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia,
2. Oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych.
3. Haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

5.4 Zamieszczanie w www.tbaconsulting.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie mogą zostać usunięte przez Administratorów.

 1. Polityka prywatności

6.1 Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

6.2 Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

6.3 Operator serwisu www.tbaconsulting.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

6.4 Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

6.5 Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6.6 Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
6.7 Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
6.8 Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
6.9 Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 1. Postanowienia końcowe

8.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia Serwisu

8.2 TBA Cosulting zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

8.3 Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu podlegają wyłącznie prawom i sądom polskim.


Regulamin

 1. Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej.

1.1 Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze strony internetowej www.tbaconsulting.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

1.2 Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej witryny www.tbaconsulting.pl.

1.3 Właściciel strony zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości strony i modyfikowania jej, bez uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Jakiekolwiek zmiany w regulaminie wchodzą w życie wraz z umieszczeniem ich na tej stronie.

 1. Definicje

2.1 Właścicielem strony, którym jest firma HR Development Sp. z o.o., ul. Filtrowa 65 lok. 50, 02-055 Warszawa, REGON: 160402651, NIP: 991 04 86 582.

2.2 TBA Consulting – internetowy serwis dostępny pod adresem www.tbaconsulting.pl

2.3 Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2.4 Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez www.tbaconsulting.pl na rzecz Użytkowników.

2.5 Serwis – serwis internetowy należący do HR Development Sp. z o.o., umieszczony pod adresem www.tbaconsulting.plw ramach którego TBA Consulting świadczy usługi.

2.6 Administratorzy – należy przez to rozumieć osoby, odpowiedzialne za prowadzenie www.tbaconsulting.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

2.7 Regulamin – niniejszy regulamin

 1. Prawa Własność Intelektualnej

3.1 Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w www.tbaconsulting.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w www.tbaconsulting.pl kampanii promocyjnych.

3.2 Zabronione jest rozpowszechnianie, kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie komercyjne materiałów oraz wspomaganie lub umożliwianie osobom trzecim na łamanie powyższych zakazów.

4.Odpowiedzialność

4.1 TBA Consulting nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w www.tbaconsulting.pl.

4.2 Użytkownik korzystający z serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami www.tbaconsulting.pl, w szczególności naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

4.3 TBA Consulting wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z www.tbaconsulting.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem www.tbaconsulting.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

4.4 TBA Consulting nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania www.tbaconsulting.pl w całości albo w części.

4.5 TBA Consulting  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu www.tbaconsulting.pl.

 1. Korzystanie z usług www.tbaconsulting.pl

5.1 Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie www.tbaconsulting.pl. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

5.2 Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
1. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie www.tbaconsulting.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
2. Przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
3. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

5.3 Zabrania się umieszczania w www.tbaconsulting.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
1. Oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia,
2. Oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych.
3. Haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

5.4 Zamieszczanie w www.tbaconsulting.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie mogą zostać usunięte przez Administratorów.

 1. Polityka prywatności

6.1 Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

6.2 Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

6.3 Operator serwisu www.tbaconsulting.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

6.4 Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

6.5 Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6.6 Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
6.7 Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
6.8 Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
6.9 Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 1. Postanowienia końcowe

8.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia Serwisu

8.2 TBA Cosulting zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

8.3 Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu podlegają wyłącznie prawom i sądom polskim.

 

 


Ceny transferowe

Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi jest informacją przedstawianą na żądanie organu podatkowego. Wykonanie tego obowiązku wymaga od podatników skomplikowanej analizy transakcji – podatkowej, prawnej i finansowej. W związku z tym, aby zminimalizować ryzyko wynikające z nieznajomości przepisów podatkowych oferujemy profesjonalną pomoc w tym zakresie.
W ramach tej praktyki oferujemy:
• Analizę powiązań pod kątem konieczności przygotowania dokumentacji cen transferowych,
• Sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
• Tworzenie polityki cen transferowych,
• Sporządzanie analiz porównawczych,
• Obronę dokumentacji cen transferowych,
• Wycenę transakcji.

Osoba odpowiedzialna: Michał Krzewiński

Sed tortor arcu, egestas eu molestie in, lacinia luctus justo. Suspendisse semper, justo eget hendrerit viverra, mauris ligula gravida lorem, vitae mollis nisi nisl sed velit. Phasellus tempus mi id mauris accumsan dapibus. Vestibulum luctus porta nisi, a blandit quam volutpat at. Praesent in sapien arcu, ut malesuada dui. Morbi sed felis eget lectus semper tincidunt eget at nisl.

Masz pytania? Napisz do Nas.


Nowelizacja ustawy o rachunkowości  przygotowana właśnie przez Ministerstwo Finansów dotyczyć będzie przede wszystkich największych przedsiębiorców. Opublikowany projekt zmian dostosowuje przepisy do unijnej dyrektywy i odnosi m.in. do ujawniania informacji niefinansowych oraz możliwości przenoszenia treści dowodów księgowych na nośniki elektroniczne.

 

Nowe przepisy mają obejmować przede wszystkich duże grupy kapitałowe oraz największe przedsiębiorstwa, czyli te w których średnie zatrudnienie na rok wynosi powyżej 500 osób, przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów przekraczają 40 mln euro w roku bieżącym i poprzedzającym dany rok obrotowy lub suma aktywów bilansu wynosi ponad 20 mln euro.

 

Ministerstwo Finansów zaproponowało zmianę przepisów umożliwiających przenoszenie treści dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych. Będzie można tego dokonać w dowolnej chwili, jeszcze przez zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Dzięki temu zmniejszą się koszty ponoszone przez podatników w związku z przechowywaniem dokumentów. Dodatkowo, projekt zakłada poszerzenie obowiązków informacyjnych dla największych podmiotów o tzw. informacje niefinansowe oraz tworzy możliwość stosowania uproszczonych zasad rachunkowości przy ewidencji umów leasingu przez podmioty sektora finansów publicznych. Nowe regulacje nie narzucają jednak podmiotom konkretnych zasad raportowania.

 

Projekt zmian w ustawie opracowany przez resort finansów dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy ws. rachunkowości 2013/34/UE, która została zmodyfikowana w kwestii dot. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r.

 

Nowe przepisy wejdą w życie zapewne jeszcze w tym roku. Zgodnie z zapisami w projekcie nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


The benefits from working with us are as follows:

 • Reduced costs;
 • Increased safety;
 • Time saving;
 • Reduced risks of errors.
Loading

Support during tax and customs audits

Wsparcie w toku kontroli

Representation before tax and customs authorities and administrative courts

Reprezentacja przed organami

Tax and financial review

Przeglady podatkowo-finansowe

Transfer pricing services

Ceny transferowe

VAT Compliance

VAT compliance

Customs advisory services

Doradztwo celne

Tax consulting

Doradztwo podatkowe

Accounting & payroll

Ksiegowosc i payroll

HR processes

Group of business people with hands joined.

[url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786622][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/business.jpg[/img][/url]

Business consulting

stairs-918735_1920

Tax Advisory free of charge

If you entrust us with your accounting or payroll you will have free access to our certified tax advisors.

HR Advisory free of charge

If you entrust us with your accounting or payroll you will have free access to our advisors in the areas such as recruitment, staff motivation and development, building optimal structures of your Company.

What we offer?

TBA Consulting’s mission is to provide optimal conditions for effective decision making and business planning. To meet the needs of our clients, we maintain a comprehensive portfolio of consulting services. You run your business we do the rest!

Loading

Support during tax and customs audits

Wsparcie w toku kontroli

Representation before tax and customs authorities and administrative courts

Reprezentacja przed organami

Tax and financial review

Przeglady podatkowo-finansowe

Transfer pricing services

Ceny transferowe

VAT Compliance

VAT compliance

Customs advisory services

Doradztwo celne

Tax consulting

Doradztwo podatkowe

Accounting & payroll

Ksiegowosc i payroll

HR processes

Group of business people with hands joined.

[url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786622][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/business.jpg[/img][/url]

Business consulting

stairs-918735_1920

What clients says about us?

Fiat

"Doświadczony zespół doradców i konsultantów TBA Consulting, uczestniczących w projektach, charakteryzuje się nie tylko dużym doświadczeniem zawodowym, ale również doskonałym przygotowaniem merytorycznym."

FCA Poland S.A.

akmont

„Wszystkie zlecone prace zawsze wykonywane są sprawnie, profesjonalnie i zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.“

„AKMONT“ H.Dziwoki, W.Wierzbicki Sp. j.

firm_13308_45be0b_big

„TBA Consulting zawsze dostarcza naszej filmie usługi najwyżej jakości - nieocenione pozostają tutaj liczne konsultacje wykwalifikowanych specjalistów, które zawsze cechuje pełen profesjonalizm i doskonała wiedza merytoryczna.“

TCL Operations Polska Sp. z o.o.

Occsa

"Współpraca z TBA Consulting jest gwarancją niezawodności i terminowości."

OCCSA Sp. z o.o.Contact:

Kontakt

Headquarters
Filtrowa St 65/50
02–055 Warszawa
tel. +48 512 163 331
tel. +48 (0 22) 416 17 96
fax. +48 (0 22) 118 18 70
e-mail: biuro@tbaconsulting.pl

Regional Office
Opolska St 43/1
46–045 Kotórz Mały k/Opola
tel. +48 (0 77) 421 22 18

TBA Consulting is a part of HR Devel­op­ment Sp. z o.o.
REGON: 160402651 NIP: 991 04 86 582 KRS No: 0000388470
Opole District Court,  Department VIII Economic of the National Court Register. Company Capital: 130.000 PLN

Contact form

Name

Surname

E-mail

Subject

Message


michal

Michał Krzewiński

Michał is a tax advisor with several years of professional experience. Since September 2013 he has been a shareholder and member of the Management Board of the consulting firm HR Development providing tax advisory services under the TBA Consulting brand. Until August 2013, Michał was responsible for the tax practice at international consulting company Accace. Previously, for more than 6 years, he had worked in the tax and legal department of PricewaterhouseCoopers. For many years he had also worked in customs and tax administration. He has performed dozens of tax audits and advised on the tax law for the family businesses and SMEs. Michał is the author of numerous publications in specialist journals and the business press on taxes. He is also co-author of "Commentary to the Community Customs Code" (2007) published by Wolters Kluwer Poland.

Ewa-Roczniak

Ewa Roczniak

Ewa is an accountant with several years of experience. She has held the position of the chief accountant in several commercial companies, where she was responsible for supervising financial and accounting settlements. She was also involved in payroll and HR issues, reporting in the field of VAT / CIT / PIT / GUS and preparation of financial statements. She has a thorough knowledge of IT systems in the field of accounting of companies. Since 2001, Ewa keeps the accounting for micro, small, medium-sized as well as large companies. She is certified for providing commercial bookkeeping services. Ewa is also a member of The Accountant Association in Poland.

bozena

Bożena Roczniak

Bozena has supported the Boards of various companies in building strategies for Human Resource Management. During her career she has conducted dozens of audits in the field of HR and was responsible for the implementation of the proposed recommendations. He is currently working mainly with Top management in the course of complex consulting processes in the field of HR audits, human resources management strategies, building competency models and assessment systems. She has an expertise in the practical application of the provisions of the Labour Code. Bozena is constantly developing her skills, which in each case is confirmed by obtaining international certificates: ICC coaching, Expert in MBTI(R) (Mayers-Briggs Type Indicator), the use of test SLG Thomas (Personal Profile Analyses, Training System Test, EQTest), Insight Discovery ™. Acquired knowledge and experience she uses in talent management and recruitment processes.


Name

Surname

Email

CV file (pdf, word, jpg)


Who are we?

TBA Consulting’s mission is to provide optimal conditions for effective decision-making and business planning. To meet the needs of our clients, we maintain a comprehensive portfolio of consulting services. You run your business we do the rest!

QUALITY

Business colleagues enjoying a coffee break smiling at something on the screen of a tablet held by one of the men

Our mission is to provide our clients with comprehensive advisory services tailored to the individual needs of organizations with which we work. The satisfaction of our clients is our measure of the quality of our services.

STABILITY

stab

Building long-term relationships is particularly important to us, and the growing number of satisfied clients who trust us is the measure of our success.

SAFETY

bez

Our customerss trust is the most important for us. All processes we realized in accordance with the highest standards of business.

NSC_0532_Perfect365

Our vision?

Our advise is always in accordance with the letter of the law, while our main value is the extensive experience and practical approach to problem solving. Therefore our services aim to improve our customer’s business, more so than to create theoretical legal opinions. We know that in addition to the highest standards of quality, the comprehensiveness of services is of importance to our clients. For this reason, we work with recognized experts who advise companies in areas related to tax and finance. We can undertake projects with scope reaching beyond taxes and finance, and solve problems of the greatest complexity.– Michał Krzewiński, Partner, TBA Consulting

Why TBA Consulting?

We believe that effective business relies on the awareness of risks and of optimisation opportunities as well as on generating profits. We offer our clients a wealth of experience gained while working with international tax consulting companies and in line with the highest standards of quality. We are very efficient in our operations:

We recovered more than 1 000 000 zlotys of interest on delayed VAT refunds
We recovered 800 thousand zlotys of wrongly levied excise duty
We have over 90% efficiency in disputes with the tax and customs administration

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowiska:

Twoje imię

Twoje nazwisko

Twój e-mail

Twoja aplikacja


To jest przykładowa strona. Różni się ona od postu na blogu, ponieważ pozostanie ona ciągle w jednym miejscu i pokaże się w panelu nawigacyjnym na twojej stronie (w przypadku większości szablonów). Większość osób zaczyna od strony ‘O mnie’ lub ‘O nas’, która przedstawia ich potencjalnym odwiedzającym stronę. Może to być coś takiego:

Cześć! Jestem kurierem na rowerze za dnia, nocą aktorem amatorem, a to jest mój blog. Mieszkam w Gdańsku, mam wspaniałego psa o imieniu Azor i uwielbiam piña coladę. (Oraz to, kiedy łapie mnie deszcz.)

…lub coś bardziej jak to:

Firma XYZ została założona w 1971 roku i od tamtej pory wytwarza najlepszej jakości wijaster na rynku. Zlokalizowana w Pacanowie zatrudnia ponad 2000 osób i jest powodem samego dobrodziejstwa dla lokalnej społeczności.

Jako nowy użytkowni WordPressa, powinieneś odwiedzić swój panel administracyjny, aby skasować tę stronę i stworzyć nowe, dostosowane do Twoich potrzeb strony. Miłej zabawy!


Informacje kontaktowe:

Kontakt

Siedziba Główna:

ul. Filtrowa 65 lok. 50
02–055 Warszawa
mobile: +512 163 331
tel. (0 22) 416 17 96

fax. (0 22) 118 18 70
e-mail: biuro@tbaconsulting.pl

Biuro Regionalne:

ul. Opolska 43 lok.1
46–045 Kotórz Mały k/Opola
tel. (0 77) 421 22 18

TBA Consulting należy do HR Devel­op­ment Sp. z o.o. REGON: 160402651   NIP: 991 04 86 582   KRS: 0000388470 Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego. Kap­i­tał Zakład­owy: 130.000 PLN

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości


Roadmap View

Satellite

Hybrid

Terrain


Progress Bars

Web Design
Photography
Programming
Management
Research
Customer Relationship
Marketing
Experiment

CTA Boxes

Welcome to UXbarn!

Curabitur sodales ligula in libero. Curabitur tortor. Pellentesque nibh. Aenean quam. In scelerisque sem at dolor. Maecenas mattis. Sed convallis tristique sem. Proin ut ligula vel nunc egestas porttitor.

Welcome! This is an example text for CTA box. Grab it now for 20% off!

Now it’s an another example of this call-to-action box and there is no button!


Accordion

Mauris mauris ante, blandit et, ultrices a, suscipit eget, quam. Integer ut neque. Vivamus nisi metus, molestie vel, gravida in, condimentum sit amet, nunc. Nam a nibh. Donec suscipit eros. Nam mi. Proin viverra leo ut odio. Curabitur malesuada. Vestibulum a velit eu ante scelerisque vulputate.

Nam enim risus, molestie et, porta ac, aliquam ac, risus. Quisque lobortis. Phasellus pellentesque purus in massa. Aenean in pede. Phasellus ac libero ac tellus pellentesque semper. Sed ac felis. Sed commodo, magna quis lacinia ornare, quam ante aliquam nisi, eu iaculis leo purus venenatis dui.

 • List item one
 • List item two
 • List item three
450x250

Sed lacinia lorem facilisis augue dictum semper vestibulum nulla accumsan. Sed sit amet dolor sem. Nam adipiscing dolor vel arcu vehicula et aliquam mi rhoncus. Duis volutpat ornare tellus quis venenatis.

Toggles

Mauris mauris ante, blandit et, ultrices a, suscipit eget, quam. Integer ut neque. Vivamus nisi metus, molestie vel, gravida in, condimentum sit amet, nunc. Nam a nibh. Donec suscipit eros. Nam mi. Proin viverra leo ut odio. Curabitur malesuada. Vestibulum a velit eu ante scelerisque vulputate.

450x250

Mauris mauris ante, blandit et, ultrices a, suscipit eget, quam. Integer ut neque. Vivamus nisi metus, molestie vel, gravida in, condimentum sit amet, nunc. Nam a nibh. Donec suscipit eros. Nam mi. Proin viverra leo ut odio. Curabitur malesuada. Vestibulum a velit eu ante scelerisque vulputate.

Mauris mauris ante, blandit et, ultrices a, suscipit eget, quam. Integer ut neque. Vivamus nisi metus, molestie vel, gravida in, condimentum sit amet, nunc. Nam a nibh. Donec suscipit eros. Nam mi. Proin viverra leo ut odio. Curabitur malesuada. Vestibulum a velit eu ante scelerisque vulputate.


Tabs

Praesent sollicitudin ligula a magna consectetur commodo. Integer id urna dui. Vestibulum ornare orci eget dolor laoreet placerat. Suspendisse eu enim dui, a varius tortor. Aliquam in ipsum sed mi vestibulum lacinia. Morbi sit amet placerat nibh. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam hendrerit sapien vel lorem varius pellentesque. Donec rutrum lorem ut diam volutpat at consectetur erat sodales.

 • Donec rutrum lorem ut dia
 • Suspendisse semper
 • Pellentesque habitant morb

Sed tortor arcu, egestas eu molestie in, lacinia luctus justo. Suspendisse semper, justo eget hendrerit viverra, mauris ligula gravida lorem, vitae mollis nisi nisl sed velit. Phasellus tempus mi id mauris accumsan dapibus. Vestibulum luctus porta nisi, a blandit quam volutpat at.

450x250

Sed tortor arcu, egestas eu molestie in, lacinia luctus justo. Suspendisse semper, justo eget hendrerit viverra, mauris ligula gravida lorem, vitae mollis nisi nisl sed velit.

Message Boxes

Successful Box

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec massa est, scelerisque eu dictum at, vehicula commodo odio.

Alert Box

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec massa est, scelerisque eu dictum at, vehicula commodo odio.

Information Box

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec massa est, scelerisque eu dictum at, vehicula commodo odio.

Warning Box

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec massa est, scelerisque eu dictum at, vehicula commodo odio.

Vertical Tabs

Praesent sollicitudin ligula a magna consectetur commodo. Integer id urna dui. Vestibulum ornare orci eget dolor laoreet placerat. Suspendisse eu enim dui, a varius tortor. Aliquam in ipsum sed mi vestibulum lacinia. Morbi sit amet placerat nibh. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam hendrerit sapien vel lorem varius pellentesque. Donec rutrum lorem ut diam volutpat at consectetur erat sodales.

Sed tortor arcu, egestas eu molestie in, lacinia luctus justo. Suspendisse semper, justo eget hendrerit viverra, mauris ligula gravida lorem, vitae mollis nisi nisl sed velit. Phasellus tempus mi id mauris accumsan dapibus. Vestibulum luctus porta nisi, a blandit quam volutpat at.

450x250

Sed tortor arcu, egestas eu molestie in, lacinia luctus justo. Suspendisse semper, justo eget hendrerit viverra, mauris ligula gravida lorem, vitae mollis nisi nisl sed velit.


Text + Blockquotes

Praesent sollicitudin ligula a magna consectetur commodo. Integer id urna dui. Vestibulum ornare orci eget dolor laoreet placerat. Suspendisse eu enim dui, a varius tortor. Aliquam in ipsum sed mi vestibulum lacinia. Morbi sit amet placerat nibh. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam hendrerit sapien vel lorem varius pellentesque. Donec rutrum lorem ut diam volutpat at consectetur erat sodales.

Integer eget eros ligula. Curabitur a leo tellus

Sed tortor arcu, egestas eu molestie in, lacinia luctus justo. Suspendisse semper, justo eget hendrerit viverra, mauris ligula gravida lorem, vitae mollis nisi nisl sed velit. Phasellus tempus mi id mauris accumsan dapibus. Vestibulum luctus porta nisi, a blandit quam volutpat at. Praesent in sapien arcu, ut malesuada dui. Morbi sed felis eget lectus semper tincidunt eget at nisl. Donec augue turpis, tempor id pulvinar eget, cursus eget ante. Proin sit amet nibh sem. Nulla porta sapien id diam euismod ultricies. Vestibulum elementum, lectus at

Etiam pellentesque mollis ultrices. Nam dictum auctor nunc

Integer eget eros ligula. Curabitur a leo tellus, quis elementum turpis. Curabitur est nibh, ullamcorper eu viverra ultricies, aliquet nec lectus. Vestibulum elementum, purus a tempus fringilla, tortor est ultricies nibh, id feugiat nunc lectus in massa. Vivamus iaculis purus at tortor lacinia pharetra. Curabitur orci neque, tincidunt at pharetra in, accumsan elementum orci. Maecenas id nibh quis arcu ultricies dignissim in sit amet justo. Fusce mattis arcu sed nulla volutpat porta.

Suspendisse eu enim dui, a varius tortor. Aliquam in ipsum sed mi vestibulum lacinia. Donec augue turpis, tempor id pulvinar eget, cursus eget ante. Proin sit amet nibh sem. Nulla porta sapien id diam euismod ultricies.
Robert Bosni

Fusce ac vestibulum quam. Etiam accumsan ligula ut justo gravida eget accumsan arcu rhoncus. Etiam urna justo, viverra non laoreet gravida, rhoncus in arcu. Proin eget enim quam. Donec tempor urna id purus dignissim et euismod mi mattis. Praesent tincidunt ornare urna at euismod. Nulla lobortis, purus eget hendrerit tincidunt, quam sapien eleifend ante, eu cursus leo leo a orci.

Testimonials with Thumbnails

Testimonials without Thumbnails

Praesent sollicitudin ligula a magna consectetur commodo. Integer id urna dui. Vestibulum ornare orci eget dolor laoreet placerat. Suspendisse eu enim dui, a varius tortor. Aliquam in ipsum sed mi vestibulum lacinia. Morbi sit amet placerat nibh. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam hendrerit sapien vel lorem varius pellentesque. Donec rutrum lorem ut diam volutpat at consectetur erat sodales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Praesent sollicitudin ligula a magna consectetur commodo. Integer id urna dui. Vestibulum ornare orci eget dolor laoreet placerat. Suspendisse eu enim dui, a varius tortor. Aliquam in ipsum sed mi vestibulum lacinia. Morbi sit amet placerat nibh. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nullam hendrerit sapien vel lorem varius pellentesque. Donec rutrum lorem ut diam volutpat at consectetur erat sodales.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris


Circle Style

Square Style


Normal Image

470x470

Has Link

470x470

Open on Lightbox

470x470

Vimeo Video

YouTube Video


Standard Button

Radius Button

Round Button

Double-Lines

Solid Background Colors

Use with Icons

Icons

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


Full-Width

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

One-Half

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

One-Half

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

One-Third

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

One-Third

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

One-Third

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

One-Third

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

One-Third

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

One-Third

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

One-Fourth

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

One-Fourth

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

One-Fourth

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

One-Fourth

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Three-Fourth

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

One-Fourth

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.Mauris mauris ante, blandit et, ultrices a, suscipit eget, quam. Integer ut neque. Vivamus nisi metus, molestie vel, gravida in, condimentum sit amet, nunc. Nam a nibh. Donec suscipit eros. Nam mi. Proin viverra leo ut odio. Curabitur malesuada. Vestibulum a velit eu ante scelerisque vulputate.

450x250

Sed lacinia lorem facilisis augue dictum semper vestibulum nulla accumsan. Sed sit amet dolor sem. Nam adipiscing dolor vel arcu vehicula et aliquam mi rhoncus. Duis volutpat ornare tellus quis venenatis.

Mauris mauris ante, blandit et, ultrices a, suscipit eget, quam. Integer ut neque. Vivamus nisi metus, molestie vel, gravida in, condimentum sit amet, nunc. Nam a nibh. Donec suscipit eros. Nam mi. Proin viverra leo ut odio. Curabitur malesuada. Vestibulum a velit eu ante scelerisque vulputate.

Mauris mauris ante, blandit et, ultrices a, suscipit eget, quam. Integer ut neque. Vivamus nisi metus, molestie vel, gravida in, condimentum sit amet, nunc. Nam a nibh. Donec suscipit eros. Nam mi. Proin viverra leo ut odio. Curabitur malesuada. Vestibulum a velit eu ante scelerisque vulputate.

Mauris mauris ante, blandit et, ultrices a, suscipit eget, quam. Integer ut neque. Vivamus nisi metus, molestie vel, gravida in, condimentum sit amet, nunc. Nam a nibh. Donec suscipit eros. Nam mi. Proin viverra leo ut odio. Curabitur malesuada. Vestibulum a velit eu ante scelerisque vulputate.

Did not find the answers?

In case you have not found any answers here or you have more inquiries to ask, please feel free to drop us a message and we will contact you back very soon.Ceny transferowe

Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi jest informacją przedstawianą na żądanie organu podatkowego. Wykonanie tego obowiązku wymaga od podatników skomplikowanej analizy transakcji – podatkowej, prawnej i finansowej. W związku z tym, aby zminimalizować ryzyko wynikające z nieznajomości przepisów podatkowych oferujemy profesjonalną pomoc w tym zakresie.
W ramach tej praktyki oferujemy:
• Analizę powiązań pod kątem konieczności przygotowania dokumentacji cen transferowych,
• Sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
• Tworzenie polityki cen transferowych,
• Sporządzanie analiz porównawczych,
• Obronę dokumentacji cen transferowych,
• Wycenę transakcji.

Osoba odpowiedzialna: Michał Krzewiński

Sed tortor arcu, egestas eu molestie in, lacinia luctus justo. Suspendisse semper, justo eget hendrerit viverra, mauris ligula gravida lorem, vitae mollis nisi nisl sed velit. Phasellus tempus mi id mauris accumsan dapibus. Vestibulum luctus porta nisi, a blandit quam volutpat at. Praesent in sapien arcu, ut malesuada dui. Morbi sed felis eget lectus semper tincidunt eget at nisl.

Masz pytania? Napisz do Nas.


Loading

Industrial Building

467x467

Pure White Interior Decoration

467x467

Steel Spiral Tunnel

467x467

Old Brick Wall

467x467

Large & Smart Hall

467x467

The Great Sports Stadium

467x467

The Meeting Room

467x467

Modern Office Building

467x467

Spaceship Warehouse Hallway

467x467

Peterson’s Landmark

467x467

Luxury & Modern Hotel

467x467

Magificent Living Room

467x467

Loading

Industrial Building

467x467

Pure White Interior Decoration

467x467

Steel Spiral Tunnel

467x467

Old Brick Wall

467x467

Large & Smart Hall

467x467

The Great Sports Stadium

467x467

The Meeting Room

467x467

Modern Office Building

467x467

Spaceship Warehouse Hallway

467x467

Peterson’s Landmark

467x467

Luxury & Modern Hotel

467x467

Magificent Living Room

467x467

Korzyści wynikające ze współpracy z nami?

 • Obsługa przez certyfikowanych księgowych i licencjonowanych doradców podatkowych (firma TBA Consulting jest marką firmy HR Developmentspółki doradztwa podatkowego).
 • Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, który pozwala na ograniczenie czasu i kosztów związanych z archiwizacją dokumentów papierowych.
 • Obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, m.in. poprzez redukcję kosztów związanych z dodatkowymi etatami, czy zakupem specjalistycznego oprogramowania.
 • Oszczędność czasu w związku z otrzymywaniem rzetelnych i sprawdzonych informacji.
 • Otrzymywanie rozwiązań optymalizujących funkcjonowanie biznesu, a co za tym idzie możliwość skoncentrowania się na prowadzeniu biznesu.
 • Zmniejszenie lub podział ryzyka błędów, połączony z bezpieczeństwem danych.

Loading

Support during tax and customs audits

Wsparcie w toku kontroli

Representation before tax and customs authorities and administrative courts

Reprezentacja przed organami

Tax and financial review

Przeglady podatkowo-finansowe

Transfer pricing services

Ceny transferowe

VAT Compliance

VAT compliance

Customs advisory services

Doradztwo celne

Tax consulting

Doradztwo podatkowe

Accounting & payroll

Ksiegowosc i payroll

HR processes

Group of business people with hands joined.

[url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786622][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/business.jpg[/img][/url]

Business consulting

stairs-918735_1920

Kim jesteśmy?

TBA Consulting jest marką firmy HR Development – spółki doradztwa podatkowego. W odróżnieniu od biur rachunkowych jesteśmy, na mocy ustawy, zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie współpracy z Klientem. Misją TBA Consulting jest zapewnienie Klientom optymalnych warunków do podejmowania decyzji oraz skutecznego planowania biznesu. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów świadczymy kompleksowe usługi doradcze. Ty prowadzisz biznes, my zajmujemy się resztą.

JAKOŚĆ

Business colleagues enjoying a coffee break smiling at something on the screen of a tablet held by one of the men

Naszym celem jest dostarczenie Klientom kompleksowych usług doraczych dopasowanych do indywidualnych potrzeb organizacji, z którą współpracujemy.   Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas miarą jakości naszych usług.

STABILNOŚĆ

stab

W swojej pracy zawsze stawiamy na budowanie trwałych relacji z Klientami naszej firmy. Współrpaca z nami jest gwarancją terminowiści i niezawodności.

BEZPIECZEŃSTWO

bez

Wiemy, że wzajemne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa Naszych Klientów to gwarancja sukcesu w dzisiejszych relacjach biznesowych. Wszystkie procesy doradcze realizujemy w oparciu o najwyższe standary biznesowe.

NSC_0532_Perfect365

Nasza wizja?

Jako profesjonaliści doradzamy zgodnie z literą prawa, jednak naszą główną wartością jest szerokie doświadczenie i praktyczne podejście do problemów. Dlatego też jesteśmy zorientowani na podejmowanie działań nakierowanych na poprawę wskaźników biznesowych naszych Klientów, a nie na tworzenie teoretycznych opinii. Naszym Klientom służymy bogatym doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych spółkach doradztwa podatkowego i odpowiadającym najwyższym standardom jakości. Szczególną wagę przykładamy do budowania długofalowych relacji z naszymi Klientami, a miarą naszego sukcesu jest rosnąca liczba zadowolonych Klientów, którzy obdarzyli nas zaufaniem.

„Zdajemy sobie sprawę, że efektywne prowadzenie biznesu to nie tylko generowanie zysków, ale również świadomość zagrożeń i możliwości optymalizacyjnych. Z pełną odpowiedzialnością możemy pochwalić się dużą skutecznością naszych działań. Proponujemy unikatowe rozwiązanie, które łączy w sobie wsparcie w obszarach takich jak: doradztwo podatkowe, księgowość i HR.”

– Michał Krzewiński, Partner, TBA Consulting

Jak działamy?

Ponad 1. 000 000 PLN odzyskanych odsetek od nieterminowych zwrotów podatków VAT
Ponad 800.000 PLN odzyskanego, niesłusznie pobranego, podatku akcyzowego
Ponad 90 % skuteczność w prowadzonych sprawach spornych z administracją podatkową i celną

Dlaczego TBA Consulting?

Zdajemy sobie sprawę, że efektywne prowadzenie biznesu to nie tylko generowanie zysków, ale również świadomość zagrożeń i możliwości optymalizacyjnych. Z pełną odpowiedzialnością możemy pochwalić się dużą skutecznością naszych działań. Korzyści wynikające ze współpracy z nami to:

 • Obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, m.in. poprzez redukcję kosztów związanych z dodatkowymi etatami;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa firmy poprzez obsługę przez certyfikowanych księgowych i licencjonowanych doradców podatkowych;
 • Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, który pozwala na ograniczenie czasu i kosztów związanych z archiwizacją dokumentów papierowych;
 • Otrzymywanie rozwiązań optymalizujących funkcjonowanie biznesu, a co za tym idzie możliwość skoncentrowania się na prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • Oszczędność czasu w związku z otrzymywaniem rzetelnych i sprawdzonych informacji;
 • Zmniejszenie lub podział ryzyka błędów, połączony z bezpieczeństwem danych.


Bezpłatne wsparcie podatkowe i personalne

Klienci powierzający nam prowadzenie księgowości lub administrację kadr i płac mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradcy podatkowego i doradztwa w zakresie realizacji procesów HR.

Promocje i rabaty na nasze usługi aż do 50%

Nowi Klienci, którzy zdecydują się na współpracę z nami i dotychczasowi Klienci, którzy polecą nasze usługi, otrzymają aż do 50% zniżki na usługi w ramach outsourcingu księgowości, kadr i payroll.

Co oferujemy?

Misją TBA Consulting jest zapewnienie Klientom optymalnych warunków do podejmowania decyzji oraz skutecznego planowania biznesu. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów świadczymy kompleksowe usługi doradcze. Ty prowadzisz biznes, my zajmujemy się resztą.

Loading

Support during tax and customs audits

Wsparcie w toku kontroli

Representation before tax and customs authorities and administrative courts

Reprezentacja przed organami

Tax and financial review

Przeglady podatkowo-finansowe

Transfer pricing services

Ceny transferowe

VAT Compliance

VAT compliance

Customs advisory services

Doradztwo celne

Tax consulting

Doradztwo podatkowe

Accounting & payroll

Ksiegowosc i payroll

HR processes

Group of business people with hands joined.

[url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786622][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/business.jpg[/img][/url]

Business consulting

stairs-918735_1920

Co o nas mówią Klienci?